پس از برگزاری نخستین همایش روز حسابدار در اصفهان مصادف با 15آذر 1393 و براساس درخواست هاي متعدد مندرج در فرم هاي نظرخواهي برای تشكيل يك نهاد صنفي با هدف هم افزایی فعالان حرفه در جهت افزایش بهره وری منابع و ظرفیت خدمات حرفه ای با استفاده از نوآوری های تکنولوژیک و پیشرفتهای جهانی در این زمینه و کوشش برای ارتقای دانش و مهارت حرفه ای نیروی انسانی و همچنین استیفای حقوق صنفی اعضا ، برآن شديم تا تشكيل اولین انجمن مدیران مالی اصفهان را با جديت پي گيري كنيم .

1