هشتمین همایش روز حسابدار در تاریخ ۱۵ اذر ۱۴۰۰ در محل سالن همایش های سیتی سنتر اصفهان از ساعت ۱۶الی ۱۹ به صورت حضوری محدود با کارت دعوت و ارایه تایید تزریق دو دوز واکسن وهمزمان در فضای مجازی در اینستاگرام به ادرس accday_iran@ برگزار میگردد
هشتمین همایش روز حسابدار در تاریخ ۱۵ اذر ۱۴۰۰ در محل سالن همایش های سیتی سنتر اصفهان از ساعت ۱۶الی ۱۹ به صورت حضوری محدود با کارت دعوت و ارایه تایید تزریق دو دوز واکسن وهمزمان در فضای مجازی در اینستاگرام به ادرس accday_iran@ برگزار میگردد

Acccounting